2014. december 14., vasárnap

2015-ös adótörvények (társasági adó, cégautó adó)A társasági adó törvény és a cégautó adó törvény is több változást hoz 2015. január 1-vel. Alábbi írásunk a teljesség igénye nélkül megpróbálja néhány fontosabb változásra, pontosításra felhívni a figyelmet.


Társasági adó

2015. január 1-től az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások és látványcsapatsportok támogatásához az adózó egy rendelkező nyilatkozatot tesz egy formanyomtatványon, illetve az adóbevallásában az adója (adóelőlege) egy részének felajánlásáról. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a támogatni kívánt célt, a kedvezményezett nevét és adószámát.
  • A felajánlás a társasági adó előleg 50%-a lehet, és az adóelőleg fizetési kötelezettség határidejét megelőző hónap utolsó napjáig
  • A fizetendő adó 80%-a lehet, és az adóelőleg kiegészítés (feltöltés) bevallásának határidejéig (figyelembe véve az előlegekből felajánlott összegeket is)
A felajánlásról szóló nyilatkozatot évi öt alkalommal módosíthatja (összeg, szervezet).
A felajánlott összegeket az adóhatóság csak az adózó által benyújtott igazolások megléte esetén utalja át a támogatott szervezeteknek. A támogatás egyéb feltétele, hogy az adózó mindenkor tegyen eleget az adófizetési kötelezettség teljesítésének. A felajánlott összeget az adóhatóság a bevallás benyújtását követő 15 napon belül utalja át a kedvezményezett részére.
A felajánlott összegeket egyidejűleg több célra is meg lehet osztani.
A nyilatkozatok alapján az adózót adójóváírás illeti meg
  • Adóelőlegre vagy adóelőleg kiegészítésre tett nyilatkozat esetén 7,5%
  • Az adóbevalláskor pedig 2,5%
Január 1-től a látványcsapatsportot képzés címén is lehet támogatni.

A veszteségelhatárolás új szabálya szerint a 2015. január 1-je utáni adóévekben keletkezett negatív adóalap legfeljebb a keletkezés évét követő öt adóévben használható fel. Átmeneti szabályként a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett és még nem érvényesített veszteséget a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint vehetjük figyelembe, azzal a kikötéssel, hogy az erre nyitva álló utolsó határidő 2025. december 31-ét magába foglaló adóév.

Új lehetőség január 1-től a felsőoktatási támogatási megállapodás. Felsőoktatási támogatásnak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti alapítóval vagy fenntartóval, legalább öt évre kötött megállapodás minősül, vagyis a támogatónak legalább öt évig támogatnia kell a felsőoktatási intézményt. Az adózó az adóalap kedvezményt a támogatási megállapodás alapján kifizetett összeg 50%-ig veheti figyelembe.
Az adóalap kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó rendelkezzen az oktatási intézmény által kiállított igazolással.  A támogatás összege elismert ráfordítás.

2015. január 1-től változik a jövedelem- (nyereség-) minimum számításának módja is. Az adóalap számításakor nem vonható le a bevételből az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ), valamint az eladott közvetített szolgáltatás értéke sem.
Ezek alapján az adóalap alapesetben az összes bevétel 2%-a lesz.

A kapcsolt vállalkozás fogalmában is változást hoz az új év. 2015. január 1-től a kapcsolt vállalkozás fogalma bővül:
- kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más (belföldi vagy külföldi) személy, ha közük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. Erre a rendelkezésre azoknál a vállalkozásoknál érdemes kiemelten odafigyelni, ahol a két cég ügyvezetője ugyanaz a személy, az egyik cég az EVA hatálya alá tartozik, és számláz a két cég egymás között. Ebben az esetben megvalósul az EVA törvény szabályozása, miszerint a kapcsolt vállalkozásból származó bevétel duplája után kell adót fizetni.

Új előírás, hogy annak a nonprofit szervezetnek, amely a közhasznúsági minősítést követő két lezárt üzleti éve alapján nem teljesíti a közhasznúság feltételeit, vagy két éven belül megszűnik, úgy utólagosan társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezik.

Új szabály szerint nem a vállalkozás érdekében felmerült költség (ráfordítás) a hiányzó eszköz könyv szerinti értéke, ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány megfelelő gondoskodás mellett nem merült volna fel.  

Cégautó adó

2015. január 1-től az állami tulajdonban lévő személygépkocsi után a cégautó adó alanya az a személy vagy szervezet, amely a személygépkocsi felett a vagyonkezelői jogokat gyakorolja.

Az öröklés útján megszerzett személygépkocsi után a cégautó adó bevallási és fizetési kötelezettség a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének negyedévét követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni.

Új rendelkezés alapján mentes az adó alól a személygépkocsi, amely öröklés útján került a magyar állam tulajdonába. A mentesség csak addig illeti meg, amíg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt más személy vagy szervezet részére nem adja át a kezelői vagy használati jogot.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése