2013. április 25., csütörtök

Hogyan kell megőrizni az elektronikus számlát?

Az Áfa törvény rendelkezései szerint elektronikus okirat kizárólag elektronikus formában őrizhető meg. A megőrzési kötelezettség elektronikus formában történő teljesítése esetén az adóalanynak elektronikusan kell megőriznie a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét biztosító adatokat is. 

Az Áfa tv. továbbra is kötelezettségként írja elő minden olyan személy, szervezet számára, aki az Áfa tv-ben szabályozott jogot gyakorol, illetve akire az Áfa tv. kötelezettséget állapít meg, hogy az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa vagy nevében kibocsátott, valamint a birtokában lévő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratot legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig őrizze meg. A megőrzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok azonban módosultak. 

Fontos változás, hogy az elektronikus formában megőrzött okiratok tekintetében az Áfa tv. 179. § (2) bekezdése előírja, hogy az adóalanynak elektronikusan kell megőriznie a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét biztosító adatokat is. E rendelkezésből következően abban az esetben, ha az adóalanynak az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét az Áfa tv. 168/A. § (2) bekezdés szerint kell biztosítania, és az Áfa tv. 179. § (1) bekezdése szerinti okiratokat elektronikusan őrzi, akkor az Áfa tv. 168/A.§ (2) bekezdés szerinti üzleti ellenőrzési eljárás során keletkezett, valamint az üzleti ellenőrzési eljáráshoz felhasznált adatokat is elektronikusan kell megőriznie. 

Az elektronikus formában megőrzött adatok tekintetében továbbra is figyelemmel kell lenni a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (továbbiakban: GKM rendelet) előírásaira. A GKM rendelet külön szabályokat állapít meg a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott számla , az ilyen aláírással nem rendelkező számla, és az EDI rendszerben továbbított számla megőrzésére. 

Az Áfa tv. 2013. január elsejétől hatályos 179. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a megőrzési kötelezettség teljesíthető a papír alapon kibocsátott okirat elektronikus formában történő megőrzése útján is. E rendelkezéssel összefüggésben hangsúlyozandó, hogy az Áfa tv. 168/A. § (1) bekezdésben meghatározott követelményeket a megőrzési időn belül végig biztosítani kell. Így a papír alapon rendelkezésre álló okiratról elektronikus másolat készítése csak olyan módon történhet, ami az adattartalom sértetlenségét, olvashatóságát nem veszélyezteti. Ezért a másolat készítésekor az IHM rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. 
Az Áfa tv. 2013. január elsejétől hatályos 179. § (2) bekezdése az előzőek mellett rögzíti, hogy elektronikus okirat (továbbra is) csak elektronikus formában őrizhető meg. 

Az elektronikus számla azonban nem kizárólag abban a formátumban őrizhető meg, amelyben az adóalany azt kibocsátotta illetve megkapta, feltéve, hogy az elektronikus okirat formátumának megváltoztatása az Áfa tv. 168/A. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően történt. 

 Az okirat megőrzési kötelezettség teljesítése körében természetesen az Art. vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni. Így pl. az Art. 16. § (3) bekezdés g) pontja illetve 17. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az adóalanynak be kell jelentenie az iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének a helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével, valamint ha az adózó bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, ezt a tényt. Az Art. 47. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adózónak az iratokat a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie. Az Art 47. § (8) bekezdése alapján az irat megőrzési kötelezettség az iratok eredeti példányára, vagy – ha azt jogszabály nem zárja ki – eredeti példány hiányában a külön jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik. Amennyiben az adózó a bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, az Art. 47/A. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles ellenőrzés esetén az adóhatóság részére az elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani.

Forrás

Pici pénzért nagy nyugalom - Optimális Hitelfedezeti Biztosítás 4.

Pici pénzért nagy nyugalom - Ez az Optimális Hitelfedezeti Biztosítás nagy előnye. Magyarul, nem megy rá a gatyája!Önnek kell egy valóban jó hitelfedezeti biztosítás, maximális szolgáltatással, de szolid áron. 


Kattintson a képre, és számoljon!
Kattintson, és kalkuláljon!Havi törlesztőrész (Ft)/2 = éves díj 

Csak ennyibe kerül, hogy a bank ne lakoltasson ki, ne árverezzen, ne foglaljon, ha önhibáján kívül nem tud tovább törleszteni.


Optimális Hitelfedezeti Biztosítás

Események, amelyek bekövetkeztekor helyt áll Önért: 
 • biztosított bármely okú (betegség, baleset) halála;
 • biztosított bármely okú teljes és végleges munkaképesség-csökkenése (TB I. vagy II. fokozatú rokkantsági csoportba sorolás);
 • 60 napot meghaladó időleges munkaképtelensége; 
 • 60 napot meghaladó munkanélkülisége;
 • baleseti eredetű, 50%-ot meghaladó mértékű maradandó (végleges) egészségkárosodása;
 • baleseti eredetű, 10 napot meghaladó kórházi ápolása.
További jellemzők:
 • Bármilyen hitel mellé lehet kötni. ( lakás, autó, áru, szabad felhasználású) 
 • Bármikor megköthető, vagyis nem csak a hitel felvételének pillanatában, hanem a futamidőn belül teljesen mindegy, hogy mikor. 
 • Bármilyen devizanemű hitel mellé lehet kötni 
 • A biztosítás díja forintban van meghatározva 
 • Orvosi vizsgálat nélkül 25 millió Ft-ig 
 • Teljes tartozást kifizeti valamint a legfeljebb 3 havi elmaradást halál és rokkantság esetén. 
 • Alacsonyabb a díja, mint egy sima, csak halálesetre vonatkozó kockázati életbiztosításé. Úgy hogy sok egyéb extra szolgáltatást tartalmaz. 
 • Olyan a szerződés struktúrája, hogy a biztosítónak szükség esetén, nem kell vizsgálódni, egyeztetnie és adatokat bekérnie, mindössze fizetnie kell. 
 • Mindegy hogy Ön munkavállaló vagy vállalkozó, hiszen a biztosítás struktúrájából adódóan az Ön aktuális státuszát veszi figyelembe az utolsó hat hónap alapján.
Kösse meg az első kiskapuk nélküli hitelfedezeti biztosítást! 

2013. április 12., péntek

2013. január 1-től adóalap korrekciós tényező a tagi hitel

Amikor egy társasági adó hatálya alá tartozó gazdasági társaság az adóév végével megállapítja az eredményét, minden esetben számolnia kell (kivéve a mentesített esetekben) a jövedelem- (nyereség) minimum megállapításával is. Abban az esetben, ha az általános szabályok szerint meghatározott adóévi adóalap vagy az adózás előtti eredmény közül a magasabb érték eléri a jövedelem- (nyereség-) minimumot, akkor az általános szabályok szerint állapítjuk meg a nyereségadót. Egyéb esetben választhatunk, hogy az jövedelem- (nyereség-) minimumot tekintjük az adóalapnak, vagy sem.

A jövedelem- (nyereség-) minimum számításának alapja: 

A korrigált összes bevétel (tevékenység bevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevétele, rendkívüli bevételek) 2%-a.

Mivel kell korrigálnunk a bevételeinket? 

6. § (8) bekezdés szerint a jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor az összes bevételt csökkenti: 

a) az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke;

b) a jogelőd tagjánál, részvényesénél - a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként - az adóévben elszámolt bevétel;

c) az átruházó társaságnál kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel;

d) a megszerzett társaság tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség.

 6. § (9) bekezdés szerint a jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor az összes bevételt növeli:

a) a jogelőd kedvezményezett átalakulására, illetve kedvezményezett részesedéscserére tekintettel a tag, a részvényes az általa csökkentő tételként figyelembe vett összegből a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre az említett rendelkezés alapján csökkentő tételként figyelembe vett) összeg, továbbá jogutód nélküli megszűnésének adóévében az a rész, amelyet még nem számolt el növelő tételként,

b) az átvevő társaság - az átruházó nyilatkozata alapján - az átruházónál az összes bevétel csökkentéseként figyelembe vett összegből az átvett tárgyi eszközökre és immateriális javakra a számviteli előírás alapján elszámolt értékcsökkenésnek az átvett eszközök bekerülési értéke arányában számított összeggel, továbbá jogutód nélküli megszűnésének adóévében a fennmaradó összeggel,

c) a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó összegének az ötven százaléka. 

Tehát az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 6. § (9) bekezdés c) pontja rendelkezik az új növelő tételről.

Nagyon fontos 2013-tól, hogy a cégek tulajdonosai figyeljenek a tagi kölcsönök összegére, és itt főleg a növekményekre gondolok, hisz a csökkent kötelezettség állomány nem jelent korrekciós tényezőt.

Azok a cégek, akik rendelkeznek tagokkal szembeni kötelezettséggel, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot könyvelőjükkel és beszéljék át a lehetőségeket, a várható adóalap korrekciókat.

Végül szeretnék egy kicsit segíteni ezeknek a cégeknek. A tagi kölcsönök visszafizetése nem csak készpénzben, hanem készpénzt helyettesítő barterben is történhet.

Amennyiben erről bővebb információt szeretnének, javaslom egy régebbi blog bejegyzés tanulmányozását: TAGI HITEL KIVÁLTÁSA - 10 milliós vásárlási keret vállalkozásoknak

Mi történik ha önhibáján kívül nem tudja törleszteni HITELÉT? - Optimális Hitelfedezeti Biztosítás 3.

Az elmúlt 50 évben nem volt olyan kilátástalan a családok anyagi helyzete, mint ma: hitelek, adósságok, kifizetetlen számlák halmozódnak fel…

BAJ ESETÉN KI FIZETI MEG AZ ÖN TARTOZÁSÁT? 
 A munkahely elvesztése vagy egy betegség pillanatok alatt kiránthatja a talajt a lába alól és akkor a bank nem lesz türelmes sem Önnel… sem családjával! 

Ne jusson el idáig! 
Ne szolgáltassa ki magát a bank, könyörtelen feltételeinek! 

Létezik egy új, szolgáltatásában tisztességes és díjában mértékletes biztosítás az 

 mely sok különleges extrát tartogat, azokra a kockázati tényezőkre, amelyek reális veszélyként, akár egyik napról a másikra gyökeresen megváltoztathatják akár az Ön életét is.


Események, amelyek bekövetkeztekor helyt áll Önért: 
 • biztosított bármely okú (betegség, baleset) halála;
 • biztosított bármely okú teljes és végleges munkaképesség-csökkenése (TB I. vagy II. fokozatú rokkantsági csoportba sorolás);
 • 60 napot meghaladó időleges munkaképtelensége; 
 • 60 napot meghaladó munkanélkülisége;
 • baleseti eredetű, 50%-ot meghaladó mértékű maradandó (végleges) egészségkárosodása;
 • baleseti eredetű, 10 napot meghaladó kórházi ápolása.
További jellemzők:
 • Bármilyen hitel mellé lehet kötni. ( lakás, autó, áru, szabad felhasználású) 
 • Bármikor megköthető, vagyis nem csak a hitel felvételének pillanatában, hanem a futamidőn belül teljesen mindegy, hogy mikor. 
 • Bármilyen devizanemű hitel mellé lehet kötni 
 • A biztosítás díja forintban van meghatározva 
 • Orvosi vizsgálat nélkül 25 millió Ft-ig 
 • Teljes tartozást kifizeti valamint a legfeljebb 3 havi elmaradást halál és rokkantság esetén. 
 • Alacsonyabb a díja, mint egy sima, csak halálesetre vonatkozó kockázati életbiztosításé. Úgy hogy sok egyéb extra szolgáltatást tartalmaz. 
 • Olyan a szerződés struktúrája, hogy a biztosítónak szükség esetén, nem kell vizsgálódni, egyeztetnie és adatokat bekérnie, mindössze fizetnie kell. 
 • Mindegy hogy Ön munkavállaló vagy vállalkozó, hiszen a biztosítás struktúrájából adódóan az Ön aktuális státuszát veszi figyelembe az utolsó hat hónap alapján.
Kösse meg az első kiskapuk nélküli hitelfedezeti biztosítást! 

2013. április 5., péntek

Tájékoztató belépőjegy, bérlet adómentesnek minősülő juttatásával összefüggő kérdésekről

[Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpont] 

Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontjának rendelkezése alapján nem pénzben kapott juttatásként adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj. 

A juttató és a juttatásban részesülő személye 

A rendelkezés kifejezetten kifizető-magánszemély kapcsolatban biztosítja az adómentes juttatás lehetőségét. Ilyen kapcsolat áll fenn a munkáltatók és a munkavállalók, illetve a vállalkozás és a magánszemély üzleti partnere között is, feltéve, hogy a munkáltató vagy a vállalkozás megfelel a kifizető fogalmának, azaz ha jellemzően belföldi illetőségű jogi személyről, egyéb szervezetről, egyéni vállalkozóról van szó. A kifizető fogalmát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 18. pontja határozza meg. 

Az adómentes juttatásra tehát évi 50 ezer forintig akkor is lehetőség van, ha a juttató a munkáltató, és a juttatásban részesülő személy a munkavállaló, illetve akkor is, ha a juttatás a vállalkozás és az üzleti partner között valósul meg. Ezt az értelmezést az sem befolyásolja, hogy például az üzleti partnernek adott színházjegy megfelel az üzleti ajándék fogalmának is, mivel nincs olyan szabály, amely alapján ebben az esetben a magasabb adókötelezettséget eredményező szabályt kellene a kifizetőnek alkalmaznia. 

Milyen kulturális szolgáltatások sorolhatók az adómentesen juttatható körbe? 

Adómentes lehet a belépőjegy, bérlet formájában adott juttatás, ha az: 
 • muzeális intézmény, művészeti létesítmény kiállítására, 
 • színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, 
 • vagy közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatatás igénybevételére szól. 
A muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítása a szavak hétköznapi jelentése alapján értelmezhető fogalmak. Ugyanakkor az állatkerti szolgáltatás – eltérő tevékenységi besorolása okán – nem tartozik ide. 

A színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadások közös jellemzője, hogy az előadások élőszereplősek. Így a hagyományos színházi, cirkusz és koncert produkciókon kívül ide sorolhatók a komoly- és könnyűzenei előadások, továbbá a színház és zenei elemeket egyaránt tartalmazó produkciók (opera, operett), de ide tartoznak a kabaré vagy humorest jellegű fellépések is, függetlenül attól, hogy azokat ki szervezi, illetve milyen intézmény ad azoknak otthont. 

A közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatatás értelmezéséhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. számú mellékletének r) pontja ad iránymutatást, amely szerint közművelődési tevékenység a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. Közművelődési tevékenységet azonban nemcsak közművelődési intézményben [Kultv. 1. számú melléklet p) pont], hanem bármely helyen, például az ún. közösségi színtéren [Kultv. 1. számú melléklet s) pont] is meg lehet valósítani. 

Az előzőekből következően egy művelődési központ által szervezett vagy a faluháztól bérelt helyiségben működtetett táncház, bármilyen alkotó foglalkozás, klub, szakkör, ismeretterjesztő előadás stb. adómentes kulturális szolgáltatásnak tekinthető, ugyanakkor a piaci alapon szerveződő mozik tevékenysége nem sorolható ide. 

Adható-e az adómentes juttatás utalvány formájában? 

Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontja tételesen nem rendelkezik arról, hogy az adómentes juttatás utalvány formájában is biztosítható. Ugyanakkor az Szja tv. 1. sz. mellékletének 9.1. pontja generális jelleggel kimondja, hogy 

„Utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak hiányában is akkor minősül e melléklet szerinti nem pénzben adott juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek az adómentességre vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek.” 

Ebből következően megállapítható, hogy adómentes lehet az az utalvány formájában adott juttatás is, amely utalványokat kifejezetten csak az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontjában felsorolt szolgáltatáskörben lehet felhasználni, azaz amelyek kifejezetten csak sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet megvásárlására, könyvtári beiratkozási díj kiegyenlítésére használhatóak fel. 

2013. április 4., csütörtök

Ne kerüljön anyagi csapdába! - Optimális Hitelfedezeti Biztosítás 2.

Elképzelhető, hogy baj esetén hitele miatt anyagi csapdába kerül? Kedves hitellel rendelkező Barátunk! 

Elgondolkodott már azon, hogy vajon miként lesz képes megfizetni tartozását autója, lakása, vagy más hitele után, ha elveszíti állását, ha tartósan munkaképtelen lesz egy betegség miatt, vagy súlyos balesetet szenved? 

Adósságai, kifizetendő csekkjei csak halmozódnak, és Ön kénytelen tehetetlenül végignézni, ahogyan helyzete napról-napra kilátástalanabb. 

Mi lesz Önnel és főleg mi lesz a családjával, ha valamilyen előre nem látható ok miatt nem tudja tovább törleszteni a hitelét? 

Ön anyagi csapdába kerül. 

A bank nem lesz türelmes és behajtja Önön, vagy örökösein a tartozást. 

Ne jusson el idáig! 

Ne szolgáltassa ki magát a bank, könyörtelen feltételeinek! 

Létezik egy új, szolgáltatásában tisztességes és díjában mértékletes biztosítás az 


 mely sok különleges extrát tartogat, azokra a kockázati tényezőkre, amelyek reális veszélyként, akár egyik napról a másikra gyökeresen megváltoztathatják akár az Ön életét is. 

Az Optimális Hitelfedezeti Biztosítás jellemzői:
 • Bármilyen hitel mellé lehet kötni.( lakás, autó, áru, szabad felhasználású) 
 • Bármikor megköthető, vagyis nem csak a hitel felvételének pillanatában, hanem a futamidőn belül teljesen mindegy, hogy mikor. 
 • Bármilyen devizanemű hitel mellé lehet kötni 
 • A biztosítás díja forintban van meghatározva 
 • Orvosi vizsgálat nélkül 25 millió Ft-ig 
 • Teljes tartozást kifizeti valamint a legfeljebb 3 havi elmaradást halál és rokkantság esetén. 
 • A Biztosítás kedvezményezettje nem kell, hogy a bank legyen. (kivéve, ha a bank kötelezően előírja) Lehet egy tetszőlegesen kiválasztott személy, vagy a törvényes örökös. 
 • Haláleset, rokkantság, munkaképtelenség és munkanélküliség biztosítás van a piacon több is, de ilyen áron egy sem. 
 • Alacsonyabb a díja, mint egy sima, csak halálesetre vonatkozó kockázati életbiztosításé. Úgy hogy sok egyéb extra szolgáltatást tartalmaz. 
 • Olyan a szerződés struktúrája, hogy a biztosítónak szükség esetén, nem kell vizsgálódnia, egyeztetnie és adatokat bekérnie, mindössze fizetnie kell. 
 • Mindegy hogy Ön munkavállaló vagy vállalkozó, hiszen a biztosítás struktúrájából adódóan az Ön aktuális státuszát veszi figyelembe az utolsó hat hónap alapján. 


Ne halogassa! Lépjen tovább!