2015. december 30., szerda

Általános forgalmi adó változása 2016. január 1-től
Év elejétől az általános forgalmi adó törvényben is találhatunk változásokat. Nézzük át, melyek ezek az új vagy módosult szabályozások.


2016. január 1-től a csoportos adóalanyiságra vonatkozó szabályok szempontjából nem minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak azok az adóalanyok, amelyek kizárólag azért minősültek kapcsolt vállalkozásnak, mert a magyar állam vagy önkormányzat közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük.

Nagy változás 2016. január 1-től az időszakos elszámolású ügyletek kapcsán az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja.
Az új előírásokat a 2015. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyeknél a fizetés esedékessége vagy a számla kibocsátásának időpontja december 31-ét követő időpont.

Az időszakos elszámolású ügyletekről bővebben itt olvashat.

2016. január 1-től módosul az adólevonási jog érvényesítésének lehetősége is.
Januártól a levonási jog érvényesítése a keletkezés évében, valamint az azt követő naptári évben (két éves korlát!) lehetséges. A késve érkezett számlákra vonatkozóan az adólevonási jogot eddig a keletkezés évétől számított elévülési időn belül bármikor gyakorolhatta az adóalany.
A két éves időkorláton túl, de az elévülési időn belül a levonható általános forgalmi adót az önellenőrzés keretein belül a keletkezés időszakában érvényesítheti az adóalany.

A fordított adózás alá eső ügyleteknél, valamint az import áfánál a főszabálytól eltérően az előzetesen felszámított általános forgalmi adót abban az adó-megállapítási időszakban vonhatja le, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani. A rendelkezést a 2016. január 1-e után keletkezett adólevonási jognál kell először alkalmazni.

2016. január 1-től mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól a nemzetközi légi személyszállítási szolgáltatást nyújtó adóalany. Ennek feltétele, hogy a szolgáltatásról egyéb számviteli bizonylatot állít ki. Természetesen, ha a szolgáltatás igénybevevője számlát kér, úgy azt ki kell állítania.

2016. január 1-től 27%-ról 5%-ra csökken a következő termékek, szolgáltatások esetében az általános forgalmi adó:

-         sertés tőkehúsok értékesítése
-         új építésű házak és lakások értékesítése

Az új lakóingatlan értékesítés esetében az új adómérték az alábbi esetekre vonatkozik:
-         többlakásos lakóingatlan esetében a maximum 150 négyzetméteres hasznos alapterületű lakások értékesítésére
-         egylakásos lakóingatlanok esetében a maximum 300 négyzetméteres hasznos alapterületű lakások értékesítésére

Az áfa törvény rendelkezései szerint lakóingatlan a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.
Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

Az új, 5%-os adómérték azokra a már megépült ingatlanokra is vonatkozhat, amelyek ugyan már megépültek, de a használatbavételi engedélyük még nem emelkedett jogerőre, vagy a használatba vétel és az értékesítés között a két év nem telt el.

A kormány döntése alapján a magán építkező a 300 négyzetméternél nem nagyobb új lakóingatlan építéséhez kapcsolódóan a számlával igazolt építőanyag 27% -os általános forgalmi adóját maximum 5 millió forint összegig visszaigényelheti.
A visszaigénylést várhatóan a saját bankszámlát vezető banknál kell kezdeményezni. Ide nyújtja be a magánszemély a számlákat, majd az államkincstár erre a bankszámlára utalja vissza a visszaigényelt (maximum 5 millió) forintot.

Januártól azoknak a magánberuházóknak akik 300 négyzetméternél kisebb ingatlant építenek, nem kell építési engedélyt kérniük. Ezekben az esetekben ingyenes építési bejelentési kötelezettségük keletkezik mind az építkezés megkezdésekor, mind az építkezés befejeztével.


2015. december 29., kedd

Személyi jövedelemadó változások 2016. január 1-tőlA 2016-os esztendő több változást is hoz a személyi jövedelemadó törvény tekintetében. Cikkünkben a teljesség igénye nélkül igyekszünk felhívni a változásokra a figyelmüket.

Az egyik alapvető változás a személyi jövedelemadó törvényben, hogy 2016. január 1-től az általános adókulcs 16%-ról 15%-ra csökken.

Januártól változik a családi kedvezmény mértéke is. A jogosultak kedvezményezett eltartottanként a következő összegekkel csökkenthetik az adóalapjukat:
-         egy eltartott esetén 66.670 forint
-         két eltartott esetén
2016-ban 83.330 forint
2017-ben 100.000 forint
2018-ban 116.670 forint
2019-ben 133.330 forint
-         három és minden további eltartott esetében 220.000 Ft
A családi kedvezmény érvényesítéséhez (már az adóelőleg nyilatkozatnál is!) 2017. január 1-től szükséges lesz az eltartott adóazonosító jelének közlése. Ennek érdekében a hivatal minden 25év alatti állampolgár adóazonosító jelét 2016. július 1-ig kötelezően megképzi és 2016. november 30-ig az adókártyákat meg is küldik az érintetteknek.

Az első házasok adóalap kedvezménye 2016. január 1-től 33.335 forintra nő jogosultsági hónaponként.

Az ingó vagyontárgy átruházásából származó éves jövedelem adójának 30 ezer forintot meg nem haladó részét nem kell megfizetni.

A tb nyugdíjrendszerbe visszalépők 2016-ban (2015-re is alkalmazható) ugyanazokat a kedvezményeket vehetik igénybe, mint az évekkel korábban visszalépők.
-         a magánszemélynek kifizetett tagi kifizetés nem minősül a magánszemély adóköteles bevételének
-         amennyiben azt az összeget önkéntes magánnyugdíjpénztárba utalja, úgy az átutalt összeg 20%-nak megfelelő, maximum 300 ezer Ft adó-visszatérítésről rendelkezhetnek

Teljesen új előírás a vadon gyűjthető termények értékesítése után fizetendő adó.

Mi minősül vadon gyűjthető terménynek:
-         gyógy- és fűszernövények
-         vadon termő gyümölcsök és gombák
-         éticsiga
Adóalapnak minősül a fenti termékek felvásárlónak történő értékesítése esetén az értékesítés bevételének 25%-a.
Az adóalap után az adó 15%.
Az adót a felvásárló állapítja meg és vonja le a kifizetendő összegből. A levont adóról a kifizető az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre bevallást készít, és az adót megfizeti (08-as járulék bevallás!)
A felvásárló az ügyletről vételi jegyet állít ki!

Új előírás alapján a magánszemély a 2016-ban a 2015-ben megszerzett jövedelmeiről bevallási nyilatkozatot tehet vagy a munkáltatója, vagy az állami adóhatóság felé. A nyilatkozat akkor tehető meg, ha az adóévben a magánszemélynek kizárólag munkáltatótól származó jövedelme keletkezett és a 10% költséghányadot kivéve nem számol el más költséget, illetve az 1 %-os felajánlások kivételével nem rendelkezik.
A bevallási nyilatkozat az adóévet követő január 31-ig tehető meg a munkáltató felé. Amennyiben a magánszemélynek több munkáltatója van, úgy kiválasztja, hogy melyiknél tesz nyilatkozatot. Amennyiben a magánszemélynek nincs munkáltatója, úgy a nyilatkozatot az állami adóhatóság felé teheti meg.
Fontos! A nyilatkozat nem vonható vissza és a határidő jogvesztő!
A munkáltató az adóévet követő február 12-ig a 08-as bevallásban szolgáltat adatot azokról a magánszemélyekről, melyek nála tettek nyilatkozatot.
A járulékbevallások adatai alapján az adóhatóság az adóévet követő május 20-ig állapítja meg a magánszemély adóját. A bevallási nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

2016. január 1-től kerül bevezetésre az adóbevallás tervezet, melyet 2017-ben, a 2016. évi jövedelmekről készít el először az adóhatóság, a magánszemély külön kérelme nélkül. A tervezet akkor válik a magánszemély adóbevallásává, ha azt változatlan formában vagy kiegészítve a magánszemély elfogadja.
Adóbevallás tervezetet annak készít az adóhatóság, aki nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást, illetve a munkáltató nem vállalta azt.
Feltétel még, hogy az adózó az adóév utolsó napján rendelkezzen ügyfélkapus azonosítóval.
Az adóbevallás tervezetet az adóhatóság az adóévet követő március 15-től küldi meg az érintettek számára. A tervezet az adóévet követő május 20-ig fogadható el elektronikus úton.

A fentiek alapján hatályát veszti az egyszerűsített bevallásra és az adónyilatkozat elkészítésére vonatkozó előírás.

A munkáltató 2016. január 1-től bővebb adattartalmú 08-as bevallás benyújtására lesz kötelezett. A többlet adatokat a családi kedvezmény érvényesítéséhez, valamint az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez szükséges közölni.

Az alábbi adatokat kell közölni 2016-tól a járulékbevallásban a családi kedvezmény érvényesítéséhez:
-         a kedvezmény közös érvényesítésének ténye
-         minden eltartott neve, adóazonosítója, vagy ennek hiányában egyéb azonosító adatai
-         annak tényét, hogy a magányszemély eltartott, kedvezményezett eltartott
-         a családi kedvezmény érvényesítésnek jogcíme (29/A §. (3)
-         az adókedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosítója

Az alábbi adatokat kell közölni 2016-tól a járulékbevallásban az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez:
-         házastárs neve, adóazonosítója
-         kedvezmény igénybevételének módja (egyedül, megosztással)