2014. december 30., kedd

2015. évi adótörvény változások (számvitel)Mint szinte minden törvény, a számvitelről szóló törvény sem úszta meg a jövő évi módosításokat. Alábbi írásunk a teljesség igénye nélkül megpróbálja néhány fontosabb változásra, pontosításra felhívni a figyelmet.
Ezeknél a változásoknál mindenképpen felhívom mindenki figyelmét, hogy mint minden évben, így 2015-ben is át kell vezetni majd a számviteli törvény változásait a számviteli szabályzatokon!


Számvitel

2015. január 1-től (már a 2014. évben induló üzleti évre is alkalmazható) ha a lezárt üzleti év bármely gazdasági eseményének a módosítása a szerződések, megállapodások lezárt üzleti évet érintő módosítása miatt következik be, ennek számviteli elszámolására az ellenőrzés számviteli törvényben rögzített szabályait kell alkalmazni.

A pénzügyi lízing fogalmára a törvény már nem az új Ptk. fogalmát használja: a pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában levő ingatlant vagy ingóságot, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatba adja oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére, viseli a közvetlen terheket, jogosultságot szerez, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványértékének a megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába.

2015. január 1-től (már a 2014. évben induló üzleti évre is alkalmazható) azok a vállalkozások, amelyek a könyveiket devizában vezetik, a beszámolójukat a létesítő okiratban rögzített devizában kell elkészíteniük. A forintban meghatározott értékhatárokat az MNB által az adott időpontra közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani.

Új előírás, mely szerint az elkészített beszámoló, illetve közbenső mérleg hat hónapon belül alkalmas a saját tőke alátámasztására, figyelembe véve az esetlegesen már végrehajtott tőkeváltozást.

2015. január 1-től él, de már a 2014-es üzleti évre is alkalmazható, hogy legkésőbb a mérlegkészítéskor (a mérlegfordulónapra) át kell sorolni azokat az eszközöket, melyeknek a használata vagy rendeltetése megváltozott.

Szintén új változás, de már a 2014-es üzleti évre is alkalmazható, hogy a külföldi szállítási és rakodási tevékenység ellenértékénél nem kell külön kezelni a külföldi és belföldi útszakaszra jutó részt.

Az üzletág átruházás során az átadott eszközök piaci értékénél magasabb többletértéket (az üzletág vevőnél üzleti vagy cégértékként kell kimutatni), az üzletrészt eladónál az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni.


A kapott illetve fizetett sérelem díjat egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként kell elszámolni. Egyéb bevétel elszámolásának feltétele még, hogy az összeg a mérlegkészítésig pénzügyileg is teljesítésre kerüljön! Ezt a szabályt alkalmazhatjuk már a 2014-es évről készített beszámoló során is.

Újabb előírás született a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban is. A „nem megfelelt” minősítéssel rendelkező könyvvizsgálói ellenőrzések alapján az ismételt könyvvizsgálói ellenőrzésre 90 nap áll rendelkezésre, mely elmaradása esetén a könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) köteles visszavonni a kiadott könyvvizsgálói jelentést. Amennyiben a korábbi könyvvizsgáló nem végzi el az ismételt könyvvizsgálatot, úgy a vállalkozónak kell gondoskodnia az új könyvvizsgálatról, mégpedig 90 napon belül.

2015. január 1-től (szintén alkalmazható a 2014-es üzleti évre is) a külföldi pénzértékre szóló aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásokat is az üzleti év mérlegfordulónapi devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni!!!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése