2013. január 7., hétfő

2013. évi egyéb adótörvények változása 1. - Illeték, adózás rendje


Illeték

Az illeték törvény változásokat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Megszűnik az előleg fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdon változása esetén. Az ingatlan nyilvántartási eljárás befejezését követően haladéktalanul kiszabják az illetéket (tulajdonjogot bejegyezték vagy elutasították). Ezt csak január 1-ét követően kell alkalmazni!

Az öröklési jogi szabályok megszűntek, néhány kivétellel, és egyszerűsített adókulcs került bevezetésre.
Az öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték általános mértéke egységesen 18%, lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén pedig 9%. Az új mértéket a 2013. január 1-ét követően kezdeményezett eljárásban kell alkalmazni.

Az öröklési illeték egyszerűsítése 2009-ben kezdődött. 2012-ben öröklési illeték alól mentes volt szinte minden ingatlan, kivéve a házastárstól örökölt ingatlan. 2013. január 1-től a házastárs is kikerült a törvényből. Ezt a szabályt a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell!
Nem változott viszont, hogy az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá mostoha- és nevelőszülője esetében továbbra is a megszerzett örökrész tiszta értékének 20 millió forintjáig alkalmazható az öröklési illeték-mentesség.

2013. január 1-től az egyenes ági rokonok ingyenes és visszterhes ügyletekre vonatkozó illetékmentességével megszűnik a takarékbetétek illetékmentességének szabálya is.

Változás 2013. január 1-től, hogy az első lakástulajdon vásárlása esetén a 35. életévét be nem töltött fiatal akkor jogosult az 50% kedvezményre, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 15 millió forintot.

2013. január 1-től mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakástulajdon magánszemély általi vásárlása, ha az egy éven belül értékesített másik lakástulajdonának forgalmi értéke kisebb a vásárolt lakástulajdon forgalmi értékénél.

Új előírás 2013. január 1-jétől, hogy a lakástulajdonok egymás közötti cseréje esetén ezentúl az illeték alapja az elcserélt lakástulajdonok terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének a különbsége.

Szintén új előírás, hogy a természetes személyek esetében illetékmentes a fizetési könnyítésre, illetve adómérséklésre irányuló eljárás.

Gazdálkodó szervezetek esetében az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett, fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárások illetéke 10 ezer Ft.

A csőd- és felszámolási eljárás illetéke
  • Jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében a felszámolási eljárás illetéke 80 ezer Ft, a csődeljárásé 50 ezer Ft
  • Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a felszámolási eljárás és a csődeljárás illetéke egységesen 30 ezer Ft.
 
Adózás rendje

A fizetési könnyítés iránti kérelem esetében a hatósági eljárás ügyintézési határideje 15 napra csökken, ha az adózó minősített adóznak minősül és kérte a sürgősségi eljárást.

2013. január 1-től a vámhatóság hatásköréből az állami adóhatóságéba kerül három adónem
  • Környezetvédelmi termékdíj
  • Népegészségügyi termékdíj
  • Energiaadó
adóztatási feladatai (bevallások, befizetések, környezetvédelmi termékdíj-bejelentések feldolgozása, ellenőrzés)

2013. január 1-től kötelező az adózó képviselete az alábbi négy hatósági eljárástípusban:
  • Az adó feltételes megállapítására irányuló eljárás
  • A feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárás
  • A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás
  • A felügyeletei intézkedés  iránti kérelem alapján induló eljárás.
A fenti esetekben a képviseletet kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő láthatja el.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó havonta termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfával növelt ellenértékeként szerződésenként maximum 1,5 millió forint összegben fizethet készpénzben egy másik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak. Mind a két fél 20% -os mulasztási bírsággal sújtható a készpénzes kifizetés 1,5 millió forintot meghaladó része után.

A székhelyszolgáltatás jogintézmények megszűnésével összhangban megszűnt a székhelyszolgáltatásra vonatkozó bejelentési kötelezettség is.

A munkáltatónak 2013. január 1-től nem kell bejelentenie a munkavállalója születési helyét, állampolgárságát, valamint anyja születési nevét, ha adószámmal rendelkezik.

2013. január 1-től elektronikusan is meg lehet küldeni az adóhatóságnak az adóregisztrációs eljárást követő kozkázatelemzési kérdőívet.

A törvény 24/A §. 8. bekezdés alapján aki éven túl nem fizeti az adókat, vagy nem készíti el az adóhatósághoz benyújtandó bevallásokat, határozott időre (180 napra) felfüggesztik az adószámát. Amennyiben ezen időszak alatt nem pótolja, az adószámát automatikusan törlik!

2013, január 1-től megszűnik a nyugdíjjárulékalap felső határa. A szabály visszamenőleges ügyekre nem vonatkozik.

2013. január 1-től az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő adózóknak semmilyen eljáráshoz nem kell külön nemleges adóigazolást kérniük.
Az adóhatósági igazolások kiállításának ügyintézési határideje 8 napról hat napra csökken.
A köztartozásmentes adózói adatbázisba azok a magánszemélyek is kérhetik felvételüket, akik csak adóazonosító jellel rendelkeznek.

2013. január 1-től a kézbesítési vélelem beálltát minden eredménytelen küldeménykézbesítés esetében megállapítja az adóhatóság, majd a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos adatokat az adóhatóság internetes honlapján közzéteszi , és erről az ügyfélkapun keresztül értesíti az adózót.

Forrás: http://www.napikozlony.hu/ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése