2014. február 15., szombat

Vezető tisztségviselők felelőssége (lényeges, szigorú változás március közepétől)

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a társaságok vezető tisztségviselőinek új felelősségvállalásáról is rendelkezik. 

Első lépésként tisztázzuk, hogy kik a társaságok vezető tisztségviselői, vagyis kiket érint ez a törvényi változás
  • ügyvezető igazgató (Kft)
  • üzletvezetésre jogosult tag, képviselő (Bt) 
  • igazgató (közös vállalat) 
  • igazgatóság (Zrt, Nyrt) 
Mi indokolta az új és igencsak szigorú törvényi rendelkezés létrejöttét? 

A társaságoknál az ügyvezetési döntések meghozatalára a jogi személy vezető tisztségviselői jogosultak. De: mivel ők nem biztos, hogy érintettek, vagy érdekeltek a jogi személy (társaság) működésében, ezért látta a törvénykezés szükségesnek annak kimondását, hogy a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataik ellátása során a jogi személyek érdekeinek megfelelően kötelesek eljárni. A kötelességük megszegése a társasággal szemben kártérítési felelősséggel jár! 

Bár nem szokásom, de szeretném Önökkel szó szerint megosztani a törvény néhány paragrafusának szövegezését, mert érdemes átgondolni, hogy pontosan mit is jelent a március közepétől életbe lépett változás. 

3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége] 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 

3:118. § [A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelőssége] 

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

6:541. § [Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért] 

Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel. 

A vezető tisztségviselőkkel szemben támasztott szigorúbb elvárásokra tekintettel a törvény egyetemleges felelősséget ír elő, azaz a károsult a vezető tisztségviselővel és a jogi személlyel szemben is jogosult kárigényét közvetlenül érvényesíteni. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a károsult érdeke, hogy viszonylag kisebb perköltséggel érje el azt, hogy a bíróság a kár megtérítésére olyan alperest kötelezzen, amelytől (amelyektől) biztosan behajtható lesz a követelés. Vagyis a károsult egyszerre több alperest fog perbe vonni, annak érdekében, hogy a per során felmerült költségeket csak egy eljárás keretében kelljen megelőlegeznie (perköltség, szakértői díjat, jogi képviselő díja). 
Mivel a társaságot és a vezető tisztségviselőt egyetemlegesen marasztalhatja el a bíróság, a károsult választása szerint attól követelheti majd a teljesítést, akitől gyorsabban és biztosabban várhatja, hogy teljes egészében hozzájut a követeléséhez. 
Természetesen megmarad az a lehetőség, hogy a károsult csak a társasággal szemben indít eljárást, viszont elmarasztalás esetén a társaságnak is lehetősége nyílik a vezető tisztségviselővel szemben érvényesítse a kárt. 

Az új felelősségi szabályok megváltozásával várható lesz, hogy a vezető tisztségviselők valamilyen garanciát kérnek a társaságtól arra, hogy a cég mentesítse őket a harmadik személlyel szemben esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettség alól. De ezek a megállapodások nem jelentenek teljes megoldást, mert vitás helyzetekben a saját vagyonából kell helytállnia a kár teljes kifizetéséig!

A biztosítói szakma már most felkészült ennek a problémának a kezelésére, a piacon megjelentek a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításai. 
Ezek a biztosítások nemcsak a jogos kárigény megtérítését rendezik, de már az eljárás kezdetétől fedezik a vezetők jogi védelmi költségeit, valamint megtéríti a társaságnak azokat az összegeket, melyet a társaság vezetője helyett esetlegesen kifizetett. Ez azt jelenti, hogy a társaság ezeket a kockázatokat át tudja terhelni a biztosító intézetre. 

Amit nagyon fontos megemlíteni ezekkel a biztosításokkal kapcsolatban, hogy a biztosító intézetnek nem érdeke a per, a tárgyalás elhúzása, hisz minél tovább tart az eljárás, annál több költség hárul a biztosító intézetre. Vagyis a biztosító társaság már az eljárás kezdetekor, saját maga által megbízott szakértőkkel segíti a biztosítottat. Ez nagy mértékben meggyorsítja, illetve megkönnyíti a biztosított dolgát, hisz nem kell megfelelő szakemberek megkeresésére fordítania az idejét, illetve a szakértők díjazása sem őt terheli. 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a vezető tisztségviselők biztosításának megkötése úgymond kötelező a magánvagyon védelme érdekében! 
Megfelelő biztosítás kiválasztásához vegyék fel velünk a kapcsolatot. Mi segítünk megtalálni az Ön részére legmegfelelőbb biztosítási konstrukciót!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése