2012. február 15., szerda

Terhességi gyermekágyi segély változások

2011. január 1-jétől jelentős változás történt a terhességi-gyermekágyi segély jogosultjaira vonatkozóan. Ennek kapcsán röviden tekintsük át az ehhez kapcsolódó szabályokat.


Terhességi-gyermekágyi segély továbbra is azt illeti meg, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
• a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
• a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.
Kis mértékben változott (a nyugdíjszabályok változása miatt) a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges figyelembe vehető, beszámítható idő.


A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe a jövőben be kell számítani
• a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
• közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
• a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.
A terhességi-gyermekágyi segély továbbra is a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A terhességi-gyermekágyi segély legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig illeti meg a jogosultat, kivéve a Munka Törvénykönyvében szabályozott eseteket. Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be, a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.


2012. január 1-jétől a terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára a szülő nőn kívül
• annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
• annak a gyámnak is jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
• a csecsemőt gondozó vérszerinti apának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
• a csecsemőt gondozó vérszerinti apának is jár, ha a szülő nő meghal, az elalálozás napjától,
• annak a férfinak is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
• annak a férfinak is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától,
• annak a férfinak is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától,
természetesen csak abban az esetben, ha a jogosultsághoz szükséges egyéb feltételek fennállnak.

A terhesség-gyermekágyi segély igénylése


A jogosultak körével összhangban szabályozásra került az igényléshez kötelezően benyújtott igazolás adattartalma is.


A vérszerinti apának, illetve a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vevő férfinak akkor jár a terhességi-gyermekágyi segély, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák.


Ezt az állapotot az OEP honlapján erre rendszeresített, az alábbi adattartalmú nyomtatvány bemutatásával együtt lehet igényelni:
• a nyomtatványt kiállító egészségügyi szolgáltató neve, címe, bélyegző lenyomata,
• az egészségügyi szolgáltató OEP kódja,
• a vérszerinti anya vagy az örökbe fogadó anya neve, lakcíme, születési ideje, TAJ-a,
• az egészségügyi szolgáltatóhoz való felvétel időpontja, a távozás időpontja,
• az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy az ellátás a nyomtatvány kiállításakor fennáll-e,
• az ellátás BNO kódja,
• a vérszerinti apa vagy az örökbe fogadó apa neve, TAJ-a,
• az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a nyomtatványt a g) pontban meghatározott személy részére terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele céljából állítják ki,
• a nyomtatvány kiállításának dátuma,
• az orvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata.
Továbbra sem jár terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak
• a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
• ha bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytat.
Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár terhességi-gyermekágyi segély.

Amit a terhességi-gyermekágyi segélyről meg feltétlenül tudni kell


Az ellátás összegét a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. Az ellátás összege – szemben a táppénzzel és a gyermekgondozási díjjal – nincs maximálva. Többes jogviszony esetén minden jogviszonyban külön-külön kell a jogosultsághoz szükséges feltételeket és az ellátás összegét megállapítani. A terhességi-gyermekágyi segély alapja, amennyiben a biztosított nem rendelkezik az irányadó időszakban 180 naptári keresettel, nem haladhatja meg a minimálbér (2012-ben 93.000 forint) kétszeresét, azaz 186.000 forintot. A terhességi-gyermekágyi segély összegének számításánál nem alkalmazható a kedvezményszabály. [Eb. tv. 48. § (5)]


Mint az iroda vezetője, és mint gyakorlott könyvelő, a mai kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben fontosnak tartom azt, hogy ügyfeleimet és leendő ügyfeleimet folyamatosan informáljam azokról az aktuális adó- és egyéb törvényi változásokról, amelyek befolyásolják a vállalkozás eredményességét.

Kérdésekre és kérésekre szívesen válaszolok. :)
Szép napot,

Pósa Lívia
könyvelő és bérszámfejtő tanácsadó
+36309944016
posalivia.piroska@upcmail.hu
www.goldaccountant.hu, szakmai blog: http://konyvelo.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése